סוגי עבודת סמינריון

סוגי סמינריונים

כותבי עבודות סמינריוניות יכולים לבחור בין שלושה סוגי סמינריונים: סמינריון כמותני, סמינריון איכותני וסמינריון אמפירי. לכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים שיפורטו במאמר זה.

סמינריון כמותני

מטרתו של סמינריון כמותני היא לבדוק את הקשר בין שתי תופעות ולעתים אף יותר ולגזור מכך כלל שיוכל לנבא התנהגות דומה בעתיד. לשם כך על כותב העבודה הסמינריונית להיעזר בכלים סטטיסטיים שישמשו אותו לצורך בחינת השפעת המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי. במחקר מסוג זה אין מקום לפרשנות אישית של כותב העבודה ויש להיצמד לעובדות בלבד.

סמינריון איכותני

סמינריון מסוג זה עוסק בהתנהגות של קבוצת אנשים מסוימת ובמניעים האפשריים לה. לכן בסמינריונים איכותניים יש מקום לפרשנות אישית של כותב העבודה הסמינריונית. בסמינריונים מסוג זה נעשה שימוש בשיטות מחקר כמו ראיונות עומק. בסמינריון איכותני אין צורך באיסוף נתונים נרחב ועל כותב העבודה הסמינריונית להציג את הנתונים הקיימים. יש שתי דרכים אפשריות להצגת הנתונים: מהכלל אל הפרט כותב העבודה הסמינריונית פותח בהכללה ולאחר מכן מציג נתונים מוגדרים או מהפרט אל הכלל כותב העבודה הסמינריונית מציג נתונים מוגדרים ורק לאחר מכן את הכלל.

סמינריון עיוני

במסגרת סמינריון עיוני נערך דיון היסטורי או תיאורטי בסוגיה מסוימת במקביל לניתוחה על ידי הכותב. שיטת המחקר בסמינריונים מסוג זה היא ניתוח טקסטים ומשמעותם. במסגרת סמינריונים מסוג זה יכול הכותב לבחור בין עבודה עיונית היסטורית שבמסגרתה יעקוב אחר התפתחות הסוגיה שבחר לעסוק בה לאורך ציר הזמן או להתמקד בתקופת זמן מסוימת לעבודה פילוסופית שבמסגרתה נדרש כותב העבודה לנתח מושגים מסוימים.

לסיכום כותבי העבודות הסמינריוניות יכולים לבחור בין שלושה סוגי סמינריונים: סמינריון כמותני שמטרתו לבחון את הקשר בין שתי תופעות ולעתים אף יותר. לשם כך על כותב העבודה להיעזר בכלים סטטיסטיים לצורך מדידת השפעת המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי. בסמינריון מסוג זה על כותב העבודה להיצמד אך ורק לעובדות ואין מקום לפרשנותו האישית. סמינריון איכותני מסביר התנהגות של קבוצת אנשים מסוימת. בסמינריונים מסוג זה יש מקום לפרשנותו האישית של הכותב. בסמינריונים איכותניים נעשה שימוש בשיטות מחקר כמו ראיונות עומק. הנתונים מוצגים בשיטת מהכלל אל הפרט או להיפך.

מחכים לך